نوشته شده توسط:

ورودی این تابع چند آرایه است و خروجی آن آرایه‌ای است که تنها موارد متفاوت در آرایه‌ها را به نمایش می‌گذارد. برای مثال داریم:

$array1= array('one', 'two', 'three');
$array2= array('two', 'four');
var_dump(array_diff($array1, $array2));

خروجی تابع فوق به شکل زیر است:

array (size=2)
  0 => string 'one' (length=3)
  2 => string 'three' (length=5)

آرایه $array1 و $array2 در دو آیتم one و three با هم تفاوت دارند.

شما اولین نظر را برای این مطلب درج کنید
دریافت خبرنامه
منتظر بمانید
نظر شما با موفقیت ثبت شد