نوشته شده توسط:

این تابع یک رشته آدرس فایل را گرفته و نام و پسوند فایل را به عنوان خروجی چاپ می‌کند:

path = "/testweb/home.php";
echo basename($path);

خروجی تابع فوق عبارت home.php است.

اگر نام تابع پسوند نداشته باشد تابع basename() نام فایل را بدون مشکل چاپ می‌کند:

$path = "/testweb/home";
echo basename($path);

خروجی تابع فوق home است.

البته تابع basename غیر از رشته آدرس فایل می‌تواند یک مقدار اختیاری دیگر داشته باشد که منجر به فیلتر کردن پسوند فایل می‌شود:

$path = "/testweb/home.php";
echo basename($path, ".php")."<br>";
echo basename($path, "php")."<br>";
echo basename($path, null)."<br>";
echo basename($path, "")."<br>";

خروجی توابع فوق را در پایین به ترتیب ببینید:

home
home.
home.php
home.php
شما اولین نظر را برای این مطلب درج کنید
دریافت خبرنامه
منتظر بمانید
نظر شما با موفقیت ثبت شد
پری
پری
مفید بود.ممنونم
amir
amir
thank you so much