نوشته شده توسط:

این تابع یک رشته آدرس فایل را گرفته و نام و پسوند فایل را به عنوان خروجی چاپ می‌کند:

path = "/testweb/home.php";
echo basename($path);

خروجی تابع فوق عبارت home.php است.

اگر نام تابع پسوند نداشته باشد تابع basename() نام فایل را بدون مشکل چاپ می‌کند:

$path = "/testweb/home";
echo basename($path);

خروجی تابع فوق home است.

البته تابع basename غیر از رشته آدرس فایل می‌تواند یک مقدار اختیاری دیگر داشته باشد که منجر به فیلتر کردن پسوند فایل می‌شود:

$path = "/testweb/home.php";
echo basename($path, ".php")."<br>";
echo basename($path, "php")."<br>";
echo basename($path, null)."<br>";
echo basename($path, "")."<br>";

خروجی توابع فوق را در پایین به ترتیب ببینید:

home
home.
home.php
home.php
شما اولین نظر را برای این مطلب درج کنید
دریافت خبرنامه
منتظر بمانید
نظر شما با موفقیت ثبت شد
پری
پری
مفید بود.ممنونم