نوشته شده توسط:

از تابع array_chunk برای تقسیم کردن آرایه به زیر آرایه‌های متعدد استفاده می‌شود. مثال زیر را ببینید:

$colors= array("green", "red", "blue", "black", "white", "brown");
var_dump(array_chunk($colors,2));

خروجی تابع فوق یک آرایه با سه زیر آرایه درون خود است، که به شکل زیر نمایش داده می‌شوند:

array (size=3)
  0 => 
    array (size=2)
      0 => string 'green' (length=5)
      1 => string 'red' (length=3)
  1 => 
    array (size=2)
      0 => string 'blue' (length=4)
      1 => string 'black' (length=5)
  2 => 
    array (size=2)
      0 => string 'white' (length=5)
      1 => string 'brown' (length=5)

البته به تابع array_chunk() غیر از نام آرایه و اندازه آرایه جدید یک آیتم دیگر داد که با آن معین کنیم آرایه‌های تقسیم شده از 0 اندیس گذاری شوند یا این که اندیس گذاری ادامه دار داشته باشند. این مقدار به صورت پیشفرض False است که طبق آن اندیس گذاری با 0 انجام می‌پذیرد.

در زیر مثالی می‌بینید که آیتم سوم آرایه array_chunk مقدار true است:

$colors= array("green", "red", "blue", "black", "white", "brown");
var_dump(array_chunk($colors,2, true));

نتیجه خروجی فوق مقدار زیر است:

array (size=3)
  0 => 
    array (size=2)
      0 => string 'green' (length=5)
      1 => string 'red' (length=3)
  1 => 
    array (size=2)
      2 => string 'blue' (length=4)
      3 => string 'black' (length=5)
  2 => 
    array (size=2)
      4 => string 'white' (length=5)
      5 => string 'brown' (length=5)

همانطور که می‌بینید اندیس گذاری آرایه‌ها ادامه دار است.

شما اولین نظر را برای این مطلب درج کنید
دریافت خبرنامه
منتظر بمانید
نظر شما با موفقیت ثبت شد