نوشته شده توسط:

تابع array_flip عمل جا به جایی کلید با مقادیر را بر عهده دارد. آرایه زیر را در نظر بگیرید که با عملیات array_flip جای کلید با مقدار را تعویض می‌کنیم:

$array = array("1" => "one", "2" => "two", "3" => "three");
var_dump(array_flip($array));

که خروجی فوق به شکل زیر است:

array (size=3)
  'one' => int 1
  'two' => int 2
  'three' => int 3

اگر آیتمی کلید نداشته باشد به صورت خودکار شماره گذاری می‌شود:

$array = array("one", "2" => "two", "3" => "three");
var_dump(array_flip($array));

خروجی به شکل زیر است:

array (size=3)
  'one' => int 0
  'two' => int 2
  'three' => int 3
شما اولین نظر را برای این مطلب درج کنید
دریافت خبرنامه
منتظر بمانید
نظر شما با موفقیت ثبت شد