در این قسمت به عملگرهای حسابی و مقایسه‌ای در PHP می‌پردازیم.

در هر برنامه‌ باید روی متغیرها تغییرات و محاسباتی انجام داد تا در نهایت به نتیجه مورد نظر برسیم.

هر عملیات حسابی که در ریاضیات تا به حال انجام داده اید در PHP می‌توانید انجام دهید.

یک مثال از عملیات حسابی ضرب، تقسیم، باقی مانده، جمع و تفریق را در پایین مشاهده می‌کنید:

<?php
$number1= 10;
$number2= 20;
echo $number1 * $number2."<br>";
echo $number2 / $number1."<br>";
echo $number2 % $number1."<br>";
echo $number1 + $number2."<br>";
echo $number2 - $number1;
?>

نکته: در کدهای فوق از "<br>" به منظور رفتن به سطر دوم استفاده کردیم.

نتیجه اجرای کدهای فوق عبارت است از:

200
2
0
30
10

همانطور که در مثال فوق دیدید عملیات ضرب، تقسیم، باقی مانده، جمع و تفریق را روی دو متغیر $number1 و $number2 انجام دادیم.

نکته: عملیات منطقی فوق الذکر را می‌توان به جای نمایش در یک متغیر دیگر ذخیره کرد. مانند:

<?php
$number1= 20;
$number2= 30;
$number3= $number1 + $number2;
echo $number3;
?>

در نمونه بالا در خط دوم و سوم دو متغیر $number1 و $number2 را تعریف کردیم. در خط چهارم مجموع دو متغیر را درون متغیر $number3 ذخیره کرده و با دستور echo نمایش می‌دهیم.

الحاق رشته ها

همانطور که در قسمت قبل گفتیم رشته‌ها را با علامت نقل قول تعریف می‌کنند. برای چسباندن دو رشته در PHP از . استفاده می‌شود. مثال:

<?php
$string1= "hitos";
$string2= ".ir";
echo $string1.$string2;
?>

نتیجه اجرای کد فوق چاپ عبارت hitos.ir خواهد شد.

نوع داده بولی و یا منطقی (boolean)

در قسمت قبل به نوع داده‌های رشته ای، عدد صحیح و عدد اعشاری پرداختیم. نوع داده دیگری وجود دارد به نام نوع داده منطقی که در مقدار true (صحیح) و false (غلط) را می‌پذیرد. اگر نوع داده منطقی true را با echo چاپ کنید نتیجه عدد 1 خواهد بود در صورتی که چاپ داده منطقی false هیچ چیزی نیست!

<?php
$var= true;
echo $var;
?>

نتیجه خروجی فوق عدد یک است.

<?php
$var= false;
echo $var;
?>

از این به بعد به کاربرد این نوع داده بیشتر می‌پردازیم.

مقایسه و توابع مورد نیاز در PHP

قبل از پرداختن به مبحث مقایسه تابع var_dump را به شما معرفی می‌کنیم. همانطور که می‌دانید توابع در زبان برنامه نویسی PHP وظیفه خدمت رسانی و تسهیل کار را بر عهده دارند، مانند تابع echo که مقدار درون متغیرها را چاپ می‌کند.

تابع var_dump: این تابع در var_dump مانند echo متغیرها را در صفحه چاپ می‌کند با این تفاوت که علاوه بر چاپ متغیرها نوع آن‌ها را نیز تعیین می‌کند. مثال:

<?php
$var1= 1;
$var2= "hitos";
$var3= true;
var_dump($var1);
var_dump($var2);
var_dump($var3);
?>

نتیجه اجرای کد فوق مانند زیر خواهد بود:

int 1
string 'hitos' (length=5)
boolean true

در سطر اول عبارت int 1 به این معناست که متغیر از نوع integer و مقدار آن یک است. integer به اعداد صحیح گفته می‌شود.

در سطر دوم عبارت string 'hitos' (length=5) به این معناست که متغیر از نوع string و رشته‌ای است و مقدار آن hitos است و طول آن 5 است.

در سطر سوم نیز نوع متغیر boolean و مقدار آن true است.

تابع var_dump برای بررسی تخصصی متغیرها کاربرد دارد که در آینده بیشتر به آن می‌پردازیم.

مطلب کامل آشنایی با تابع var_dump

حال که تابع var_dump را به شما معرفی کردیم به بررسی عملگرهای مقایسه‌ای می‌پردازیم.

عملگر == : این عملگر برای بررسی مساوی بودن دو متغیر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عملگر <> : از این عملگرد برای بررسی مساوی نبودن دو متغیر استفاده می‌شود.

عملگر != : مانند عملگر <> برای بررسی مساوی نبودن دو متغیر کاربرد دارد.

عملگر > و عملگر <: برای بررسی کوچکتر و بزرگتر بودن دو متغیر کاربرد دارد.

مثال استفاده از عملگرها را در پایین ببینید:

<?php
$number1= 20;
$number2= 30;
var_dump($number1 > $number2);
var_dump($number1 < $number2);
var_dump($number1 == $number2);
var_dump($number1 != $number2);
var_dump($number1 <> $number2); 
?>

اگر کد فوق را اجرا کنید نتیجه مانند زیر خواهد بود:

boolean false
boolean true
boolean false
boolean true
boolean true

قوانین نام گذاری متغیرها

در پایان این آموزش بد نیست بدانید که تعریف متغیرها در PHP از قوانینی تبعیت می‌کند. این قوانین عبارتند از:

  • یک متغیر باید با حرف و یا _ شروع شود.
  • یک متغیر فقط می‌تواند از حروف، اعداد و یا _ تشکیل شده باشد و نمی‌تواند شامل فاصله شود.
  • متغیرها در PHP به بزرگی و کوچکی حروف حساس اند و در واقع متغیر $name و $NAME متفاوت هستند.